Regulamin – egzergiczny sklep online


Definicje:
egzergiczny sklep online – to system do zamawiania potraw przez Internet (zwany dalej eso);


klient – każdy kto dokonuje zakupu przez ww. platformę;


produkt – potrawy i napoje, które można zamówić poprzez ww. platformę;


konto – zbiór informacji o kleicie, który zarejestrował się ww. platformie


rejestracja – procedura tworzenia konta klienta ww. platformie;


właściciel – Salcum-Fixum.plSALCUM-FIXUM PĘTLEWSKA MAGDALENA ul. Żeromskiego 23 66-100 Sulechów NIP: 973 070 14 41


email – poczta elektroniczna klienta;


login – identyfikator klienta składający się ciągu unikatowych znaków podanych podczas rejestracji;


hasło – zabezpieczenie (tajny parametr) składający się z min. 7 znaków podanych podczas rejestracji.


§ 1 Rejestracja
Rejestracja w eso jest dowolna i bezpłatna – do składania zamówień potraw przez Internet, rejestracja nie jest wymagana.


Stworzenie konta w eso ułatwia klientom zamawianie potraw poprzez automatyzację wprowadzanych danych


Podczas rejestracji klient wypełnia formularz, który zawiera: imię i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło.


Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza – że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych.


Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji – klient otrzymuje dostęp do eso za pomocą loginu i hasła.


Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta w eso osobom trzecim do tego nieupoważnionym oraz powinien zachować w tajemnicy login i hasło.


Konto każdego klienta nie może być przedmiotem obrotu, a w szczególności zastawu czy zbycia etc.


Właściciel ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji lub w trakcie zamówienia potraw bez rejestracji.


Właściciel zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupoważnione.§ 2 Realizacja zamówienia
Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowiązania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


Zakupu produktu może zostać dokonane przez klienta zarejestrowanego lub też nie.


W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z dostawą konieczne jest podanie: adresu dostawy, miejscowości, telefonu kontaktowego.


W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z odbiorem osobistym konieczne jest podanie tylko: telefonu kontaktowego


Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów, podania ww. danych.


Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot. egzergicznej platformy zamawiania dań online.


Po dokonaniu zamówienia przez eso – klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia.


Warunkiem przyjęcia zamówienia przez eso jest oddzielne ustalana przez właściciela.


Klient może dokonać zapłaty gotówką kierowcy za dany produkt lub przelewem elektronicznym poprzez Przelewy24.pl. 


W momencie dostawy produktu – klient otrzyma paragon fiskalny (w sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas rejestracji/zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu).
§ 3 Uprawnienia właściciela
Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błędne lub nieprawidłowo wypełnienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.


Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.


Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.


Właściciel upoważniony jest do zawieszenia konta klienta, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.


W sytuacji zablokowania konta z ww. powodów – klient nie może zarejestrować się bez uprzedniej zgody właściciela.


Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji zawieszonego konta klienta.
§ 4 Reklamacje
Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej właściciela.


Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz login (opcjonalnie dla klientów już zarejestrowanych w eso).


Właściciel zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację).


Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 5 Kwestie techniczne
Właściciel dokłada wszelkich starań aby eso – działał prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online.


Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online lub nie mają możliwości zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.§ 6 Zmiany w regulaminie
Właściciel w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu.


Klient w sytuacji dokonywania zamówienia przy pierwszym logowaniu lub złożenia zamówienia po wejściu w życie zmienionego regulaminu – zostanie poinformowany o takiej zmianie i jej akceptacji.
§ 7 Dane osobowe
Właściciel przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


Podanie danych podczas rejestracji/zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia


Dane podane podczas rejestracji/zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela.


Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia.


Właściciel w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.
§ 8 RODO - obowiązek informacyjny 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel.


2. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;


3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób;


4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;


5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właściciela. W razie takiego sprzeciwu właściciel zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń właściciela. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes właściciela. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.


6. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).


7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;


8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;


9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby właściciela.


Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Właściciel zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji - cofając jego zgodę. § 9 Postanowienia końcowe
Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela.


Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)